dopen

Waarom dopen we?

Als je ouders vraagt waarom ze hun kind laten dopen, krijg je verschillende antwoorden. Ook vanuit de traditie van de kerk zijn verschillende antwoorden te geven. Het zijn allemaal goede motieven waarom we dopen. Dopen doen we…

  • uit dankbaarheid voor het wonder van de geboorte
  • om te beloven een kind op te voeden in de christelijke geloofstraditie
  • als teken van het verbond van God met mensen
  • om een kind of volwassene deel te laten uitmaken van de wereldwijde christelijke gemeenschap

Op zondag

Een doopdienst vindt in de Protestantse Kerk over het algemeen plaats op zondagmorgen in het midden van de gemeente. Zo wordt zichtbaar dat de dopeling er niet alleen voorstaat, maar wordt opgenomen in een gemeenschap van mensen die proberen Jezus te volgen. Ook in Heino dopen we op zondag. Daarnaast is het ook mogelijk om in de nacht voor Pasen gedoopt te worden. Dat heeft hele oude papieren. Dopen in de paasnacht deden de eerste christenen al rond het begin van onze jaartelling.

Water

De doop is in de Protestantse Kerk een sacrament, een heilige handeling. Daarom mag alleen een predikant, die via zijn ambt verbonden is aan de kerk, dopen.

Dopen gebeurt altijd met water als symbool voor de hoogte- en dieptepunten in een mensenleven. Water doet groeien, mensen kunnen opbloeien. Water kan ook bedreigend zijn, mensen kunnen kopje onder gaan in het leven. Of het nu goed of mis gaat, de naam van elk mensenkind is geborgen in de palm van Gods hand. In sommige kerken wordt er ook zalf op het voorhoofd van de dopeling aangebracht als teken van Gods nabijheid en inspiratie of zout op de tong, dat nooit zijn kracht verliest. Wij in Heino kennen dit soort rituelen niet. Wel krijgt elke dopeling een doopkaars. Deze kaars is een herinnering aan de doop, maar ook een teken dat God’s licht met ons meegaat. Het is een goed gebruik om elk jaar op de doopdatum de doopkaars even te branden of bij speciale momenten in het leven.

Lid van de kerk

Een dopeling wordt na de doopviering ingeschreven als lid van de kerk. Als je als ouders je kind wilt laten dopen moet in ieder geval één van de ouders doop- of belijdend lid zijn of worden van de kerk. Het komt ook voor dat één ouder zijn of haar kind wil laten dopen, en de andere ouder dat respecteert. De predikant kan dan de doopvragen die in de dienst aan de ouders worden gesteld aanpassen. In Heino komen ook vele gemengde huwelijken voor (protestant en katholiek). Er is daarom een mogelijkheid om een kindje te laten dopen in een oecumenische dienst. Helaas moet je wel nog steeds kiezen in welk register (protestants of katholiek) het kindje wordt ingeschreven.

Kinderen en volwassenen

Veel mensen van rond de dertig zijn met vragen rond geloof en zingeving bezig. Sommigen kiezen ervoor om zich te verbinden met een kerk en laten zich als volwassene dopen. De Protestantse Kerk kent zowel de kinder- als de volwassenendoop. Andere kerken, zoals de Doopsgezinde Kerk, de Baptisten en Pinksterkerken, dopen alleen volwassenen. Veel kerken erkennen elkaars doop. Wie bijvoorbeeld in de Rooms-Katholieke kerk gedoopt is en protestants wil worden, hoeft niet opnieuw gedoopt te worden.


Wat moet ik doen als ik gedoopt wil worden of wil laten dopen?

Neem als eerste contact op met één van de voorgangers. Samen bekijken we wat de motieven en wensen zijn en zoeken we naar een geschikte datum. Vlak voor de doop vindt nog een zogenaamd “doopgesprek” plaats. Bij dat gesprek zijn de voorganger en een ouderling aanwezig. Als er meerdere dopelingen zijn houden we één gezamenlijk gesprek. In dat gesprek is er ruimte om elkaar beter te leren kennen, uitleg te krijgen over de doop en te horen over elkaars motieven. Daarnaast wordt de praktische gang van zaken doorgenomen.


 

terug