kerkenraad

Wat is de kerkenraad?

Ook een kerkelijke gemeente heeft net als elke andere organisatie een bestuur nodig. In de kerk heet dat bestuur de kerkenraad. Daarnaast zijn er ook tal van werkgroepen en individuele vrijwilligers actief. Het geheel is mooi weer te geven in een organisatiediagram, maar in de praktijk loopt ook heel veel vanzelf en spontaan. We streven ook een organisatie na waarin mensen zelf initiatief kunnen nemen.

 

Wat doet de kerkenraad?

De leden van de kerkenraad worden ambtsdragers genoemd. De ambtsdragers zorgen gezamenlijk en individueel dat onze kerkelijke gemeente wordt opgebouwd. De kerkenraad heeft daarmee ook de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en praktisch leven in de gemeente. De ambtsdragers worden gekozen uit en door de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Heino. Concreet bestaan de taken uit:
  • de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten
  • de opbouw van de gemeente
  • de missionaire en diaconale taken van de gemeente in de wereld
  • de bevordering van het contact met de andere kerken ter plaatse
  • het beheer van de financiën en de eigendommen van de gemeente
  • het vaststellen van begroting en jaarrekening
  • het kiezen van afgevaardigden naar de classicale vergadering
  • het officieel vertegenwoordigen van de gemeente
  • het opstellen en het vaststellen van het beleidsplan

 

Waar bestaat de kerkenraad uit?

Binnen de kerkenraad zijn verschillende typen ambtsdragers te onderscheiden. Op papier zijn het er drie: de predikanten, de ouderlingen en de diakenen. Binnen de ouderlingen wordt nog onderscheid gemaakt tussen de pastorale ouderlingen en de ouderlingen-kerkrentmeesters. Alle ouderlingen en alle diakenen vormen samen met de predikanten de leden van de kerkenraad. 
 

Wat is en doet het moderamen?

Het moderamen is het kerkelijke woord voor het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bereidt de vergadering van de kerkenraad voor, handelt de genomen besluiten af en neemt beslissingen die niet kunnen wachten. Het moderamen bestaat uit de voorzitter van de kerkenraad, de scriba (kerkelijk woord voor secretaris), een van de predikanten, een afgevaardigde van de taakgroep pastoraat (de ouderlingen), een afgevaardigde van het college van kerkrentmeesters en een afgevaardigde van de diaconie. Bekijk hier wie er op dit moment in het moderamen zitten. Elk jaar worden de leden van het moderamen opnieuw gekozen.
 

Hoe werkt het bij beslissingen?

De kerkenraad heeft de taak de gemeente over belangrijke zaken te raadplegen en moet zich verantwoorden voor haar beslissingen tegenover de gemeente. Sommige beslissingen (zoals genoemd in de kerkorde) worden pas genomen nadat de gemeente geïnformeerd is en/of overleg met haar is gepleegd.
 

Zijn de kerkenraadsvergaderingen openbaar?

De kerkenraad vergadert 1x per zes weken. Volgens onze plaatselijke regeling zijn deze vergaderingen niet openbaar. De data van de eerstvolgende kerkenraadsvergadeing vind je hier.
 
terug