kerkrentmeesters

Wat is het college van kerkrentmeesters?

De Protestantse gemeente Heino werkt met een college van kerkrentmeesters. In het college van kerkrentmeesters zitten twee ouderlingen-kerkrentmeesters en daarnaast kerkrentmeesters die geen ouderling zijn (op dit moment is dat er 1). Het verschil is meer dan een naam alleen. Een ouderling-kerkrentmeester is een ambtsdrager die bevestigd is als ouderling met een kerkrentmeesterlijke opdracht. Hij/zij is ook lid van de kerkenraad en is daarmee verantwoordelijk voor het geheel van de gemeente. Daarnaast zijn er kerkrentmeesters die geen ambtsdrager zijn. Zij zijn dus ook geen lid van de kerkenraad. Wel zijn zij lid van het college van kerkrentmeesters.

Wat doet het college van kerkrentmeesters?

Kort samengevat zou je kunnen zeggen dat de kerkrentmeesters de zorg dragen voor de gebouwen, de mensen die in dienst zijn en het geld. Kort samengevat zijn de taken van een (ouderling-)kerkrentmeester verdeeld over de volgende vier aandachtsvelden:

Gebouwen
Onze gemeente beschikt over een kerkgebouw (de Nicolaaskerk), pastoriën (die worden verhuurd aan derden), het vergadercentrum "'t Kerkhuus" en wat gronden. De kerkrentmeesters hebben de zorg en verantwoordelijkheid voor de gebouwen en andere onroerende zaken van de gemeente. Zij zorgen ervoor dat de gebouwen en ruimtes passen bij de gemeente.

Mensen
Het zijn gemeenteleden, predikanten, andere beroepskrachten en vrijwilligers die samen werken aan gemeente-zijn. Het college van kerkrentmeesters zorgt ervoor dat er voldoende mensen en middelen op de juiste plaatsen en tijden zijn. Kerkrentmeesters hebben de zorg voor de in loondienst en voor de (betaalde) vrijwilligers. N.B. De predikanten zijn niet in loondienst van de gemeente maar als ambtsdrager verbonden aan de gemeente. De predikanten zijn daarom ook niet in "dienst" van de landelijke kerk, met andere woorden er is geen werkgeversrelatie. Ooit heeft de kerk daarvoor gekozen om vast te leggen dat er een vrijheid bestaat van het ambt van predikant als dienaar des Woords. Die vrijheid van het ambt betekent trouwens ook dat de predikanten niet boven de kerkenraad staat. Het beleid in de gemeente wordt door de kerkenraad vastgesteld. De predikanten zullen daarmee rekening moeten houden. 

Geld
Om de kerk als organisatie met betaalde mensen en met gebouwen in beheer te kunnen laten floreren, is geld nodig. Een kerntaak van het college van kerkrentmeesters is dan ook geldwerving en financieel beheer. Onder geldwerving wordt in ieder geval de Actie Kerkbalans (of Vrijwillige Bijdrage) verstaan. Daarnaast zijn kerkrentmeesters - samen met diakenen en in overleg met de kerkenraad - verantwoordelijk voor het samenstellen van het collecterooster en het eventueel organiseren van andere fondsenwervende activiteiten.

Bij het financieel beheer hoort uiteraard het opstellen van een begroting en jaarrekening, de ANBI-publicatie en het maken van een meerjarenraming. Hoewel het hebben van geld belangrijk is voor het functioneren van de gemeenten, is het geen doel op zich om vermogen op te bouwen/beheren. In de protestantse Gemeente Heino hebben wij als beleid dat het vermogen van de gemeente geinvesteerd kan worden ten bate van de toekomst van de gemeente.

Organisatie
Om het werk in de kerk in goede banen te leiden, is een goede interne organisatie noodzakelijk. Kerkrentmeesters hebben een belangrijke rol in het organiseren van bijvoorbeeld administratie, ICT, verzekeringen, archief en communicatiemiddelen. Uiteraard doen ze dit in overleg met de mensen die ermee moeten werken.

Ook het beheren en bijhouden van het doopboek (verplicht), belijdenisboek (verplicht) en trouwboek (niet verplicht) horen bij de taken van een kerkrentmeester. En natuurlijk is het belangrijk dat archief volgens de geldende regels wordt bijgehouden en bewaard. 

Meerjarenbegroting kerkrentmeesters

Het maken van een beleidsplan - voor een periode van 4 jaar - is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de kerkenraad, het college van diakenen, het college van kerkrentmeesters en eventuele andere organen in de gemeente. In een beleidsplan staan niet alleen organisatorische zaken, maar juist ook meer visiegerichte zaken. Zie hiervoor het beleidsplan van de gemeente. Om een goed beleidsplan te kunnen opstellen, is het ook belangrijk dat we weten hoe we er in de komende jaren financieel voorstaan. Het is de taak van de kerkrentmeesters om daarvoor een meerjarenbegroting op te stellen.

  

terug